GPT-4o İle Çeviri | C#

Merhaba GPT-4o modelini kullanarak çeviri yapabilir miyim diye biraz araştırdım.
Elimde Türkçe açıklamaları olan araç parça listesi vardı.
Bunu 5 farklı dile çevirmem gerekiyordu.
İlk etapta hesabıma 5 dolarlık bir yükleme yaptım ve çeviri yapmayı başardım.
Açıkçası çevirdi çevirmesine ama ben DeepL Çeviri‘yi daha başarılı buldum.

static async Task gptIleCevir()
{
  string apiKey = "aq-trye-jdueryassjdh7kasjoıqw0jljasd012nklsadkj89as";
  string apiUrl = "https://api.openai.com/v1/chat/completions";
  Console.WriteLine("Lütfen bir dosya yolu giriniz:");
  string dosyaYolu = Console.ReadLine();

  if (File.Exists(dosyaYolu))
  {
    Console.WriteLine("Dosya bulundu: " + dosyaYolu);
		// Dosyayi bir listeye atiyorum. Listede malzeme numarası ve Turkce aciklama var.
		// Ama Almanca, Fransizca, Hollandaca, Rusca ve Ingilizce eksik
    List<MalzemeAciklama> lstMalzeme = ExcelIslemleri.Excel2List(dosyaYolu);
    try
    {
      foreach (MalzemeAciklama objMalzemeAciklama in lstMalzeme.Where(objMalzemeAciklama => string.IsNullOrEmpty(objMalzemeAciklama.UzunAciklamaDE)))
      {
        string ifade = objMalzemeAciklama.UzunAciklamaTR.Trim(); 
				// Aciklama sadece rakamlardan olusan bir sekilde ise onu aynen yaziyorum, bos yere kontorumuzu yemesin.
        Regex harfKelimeRegex = new Regex(@"\b[^\W\d_]+\b", RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Multiline);

        // Harf Kelime Regex'in metinde en az bir kez geçip geçmediğini kontrol etme
        if (harfKelimeRegex.Matches(ifade).Count == 0)
        {
          objMalzemeAciklama.UzunAciklamaDE = ifade;
          objMalzemeAciklama.UzunAciklamaEN = ifade;
          objMalzemeAciklama.UzunAciklamaFR = ifade;
          objMalzemeAciklama.UzunAciklamaNL = ifade;
          objMalzemeAciklama.UzunAciklamaRU = ifade;
        }
        else
        {
          string text = "lütfen şu dolar işareti arasındaki, bir otomotiv yedek parçasına ait olan ifadeyi sırasıyla İngilizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca ve Rusça'ya çevirir misin? : $" + ifade + "$";
          using (var client = new HttpClient())
          {
            client.DefaultRequestHeaders.Add("Authorization", $"Bearer {apiKey}");
            var requestBody = new
            {
              model = "gpt-4o",
              messages = new[]
              {
                new { role = "system", content = text }
              }
            };
            var response = await client.PostAsJsonAsync(apiUrl, requestBody);
            if (response.IsSuccessStatusCode)
            {
              var responseBody = await response.Content.ReadAsStringAsync();
              ChatCompletionResponse jsonResponse = JsonSerializer.Deserialize<ChatCompletionResponse>(responseBody);
              string aiResponse = jsonResponse.choices[0].message.content.Trim().Replace("\"", "");
							// Bana dondugu cevap belirli bir standartta oluyor. 
							// Ben de o dondugu cevabi parse eden bir REGEX yazarak her dili ayirdim.
              UrunAciklama aciklama = dillereGoreAyir(aiResponse);
              objMalzemeAciklama.UzunAciklamaDE = aciklama.Almanca;
              objMalzemeAciklama.UzunAciklamaEN = aciklama.Ingilizce;
              objMalzemeAciklama.UzunAciklamaFR = aciklama.Fransizca;
              objMalzemeAciklama.UzunAciklamaNL = aciklama.Hollandaca;
              objMalzemeAciklama.UzunAciklamaRU = aciklama.Rusca;
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("An error occurred: " + response.ReasonPhrase);
              var responseContent = await response.Content.ReadAsStringAsync();
              Console.WriteLine(responseContent);
            }
          }
        }
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.ToString());
    }
    finally
    {
      ExcelIslemleri.List2Excel(lstMalzeme, "MalzemeAciklama", dosyaYolu.Replace("-Ceviri.xlsx", "-Ceviri_Auto.xlsx"));
    }

  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Dosya bulunamadı: " + dosyaYolu);
  }
}

static UrunAciklama dillereGoreAyir(string p)
{
  UrunAciklama sonuc = new UrunAciklama();
  string pattern = @"(?:İngilizce|Fransızca|Almanca|Hollandaca|Rusça):\s*([^\n]*)";
  Regex regex = new Regex(pattern, RegexOptions.IgnoreCase | RegexOptions.Multiline);

  MatchCollection matches1 = regex.Matches(p);
  int dilIndeks = 1;
  ///Console.WriteLine("Metin 1:");
  foreach (Match match in matches1)
  {
    switch (dilIndeks)
    {
      case 1:
        sonuc.Ingilizce = match.Groups[1].Value.Trim().Replace("$", "");
        break;
      case 2:
        sonuc.Fransizca = match.Groups[1].Value.Trim().Replace("$", "");
        break;
      case 3:
        sonuc.Almanca = match.Groups[1].Value.Trim().Replace("$", "");
        break;
      case 4:
        sonuc.Hollandaca = match.Groups[1].Value.Trim().Replace("$", "");
        break;
      case 5:
        sonuc.Rusca = match.Groups[1].Value.Trim().Replace("$", "");
        break;
      default:
        throw new ArgumentException("Ne isin var ulan burada senin?!");
    }
    dilIndeks++;
  }
  return sonuc;
}

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *